Đề án tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2020 - 2022

Giai đoạn 2020 – 2022 và những năm tiếp theo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương án và tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt phục vụ tuyển sinh đại học chính quy vào Trường nhằm tuyển được người học có phẩm chất, năng lực học tập đáp ứng được yêu cầu đào tạo theo từng trình độ và có khả năng hoàn thành tốt các chương trình đào tạo, tạo thuận lợi cho thí sinh, giảm áp lực thi và giảm chi phí cho việc tổ chức thi tuyển, phù hợp với xu thế hội nhập và các yêu cầu đào tạo tiên tiến trên thế giới.

Đề án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy từ năm 2021. Chi tiết đính kèm